Dobrodosli u Ulcinj/Ulqin

       

 

Korisnik:
Password:

 

Password zaboravio?

 

Jos nemate konto?
Regjistrujte se odmah sad!

Ulqini/Ulcinj
Gdje se nalazi Ulcinj
Proslost Grada
Anticki Ulcinj
Berlinski Kongres
Pomorstvo Ulcinja
Stari Ulcinj
Grad izvan Bedema
Podneblje
Ulcinjska Klima
Gradski Zivot iTurizam
Zanimljiva Okolina
Kanal Milena 
Valdanos

Kultura/Slobodno vrijeme
  Klubovi i Drustva
  Muzeji
  Kunst/Art i Galerije
  Kultura djelova Gradova
  Masmedije
  Centar za Kulturu
  Aktiviteteti
 
Knjijga Gostiju
impresum

Emigracija - na tragu emigranata
 

 Telefonski imenik Crne Gore

shko te  MSN ULQINI Groups


9/11 Loose Change

 

ULCINJ ZA VAŠE ZDRAVLJE

Veliki francuski naučnik Žil Mišel je rekao: »Čovječjem svijetu je potrebno više sunca i vode, nego ma kom drugom«. Iz ovih saznanja u ХIХ vijeku se pokušavaju Iiječiti rak, tuberkuloza, rahitis i druga obo­lјепја, a početkom ovog vijeka razvija se posebna medicinska nauka helioterapija i nakon toga talasoterapija.

Dejstvo morske vode i njenih soli na zdravlje Ijudi bilo je poznato još starim civilizovanim narodima, u prvom redu Atine i Rima, kod kojih je postojao čitav kult prema kupanju u moru. U moru su se kupali, u moru su se liječili, a sve što је lijepo i zdravo poticalo je iz mora. Njihova  božanstva, Afrodita i Venera potiču iz mora, a predstavljaju oličenje zdravlja i ljepote.

Ulcinj je svojim izuzetnim prirodnim faktorima, čistim i bistrim morem, Ijekovitim pješčanim plažama, sumpornom mineralnom vodom, Ijekovitim blatom, morskom soli i njenim matičnim lužinama, bIagom nadra­žajnom primorskom klimom prirodno lječilište izuzetnih osobina poznato u svijetu. Prof. Not (Noht), direktor Instituta za tropske bolesti u Hamburgu, prilikom boravka u Ulcinju 1925. godine, rekao je: »U životu nijesam vidio mjesto prebogato zvijezdama, kao što to ima Ulcinj. Vrijednost ovog podnebIja za čovječji organizam je velika i raznovrsna«, a Prof. dr. Lenoh (Lenoch), predsjednik Evropske lige za reumatizam, boraveći u Ulcinju 1964. godine rekao je: »Ulcinj u tera­peutskom smislu ima veliku budućnost.« Naučnik svjetskog glasa Mihailo Pupin, juna 1910. godine, preko svog izaslanika, traži od Mini­starstva unutrašnjih poslova Kraijevine Crne Gore, dozvolu za otvaranje  sanatorijuma za boravak i liječenje određenih stanja i oboljenja. Sve ovo su bili razlozi da Ulcinj 1922. godine Ukazom Kraljevine Jugoslavije bude proglašen za »banjsko i klimatsko lečilište«.

 

Osnovne karakteristike klime u Ucinju 

Pogodnosti ulcinjske klime su opredjeljujući faktor života i boravka u njemu. Ovo najjužnije mjesto Crnogorskog primorja, sa svojom speci­fičnom mediteranskom klimom karakterišu:

— Povoljne srednje temperature vazduha, koje se kreću u prosjeku od 8,5°С u januaru, do maksimum oko 30°С u julu mjesecu. Najveće moguće temperaturne oscilacije mjestimično iznose oko 3°-4°С, što је vrlo značajno sa stanovišta prilagoбavanja čovječjeg organizma, i to posebno kod hroničnih bolesnika, djece, a i kod zdravih osoba;

       Srednje temperature mora kreću se od 1 1 ,6°С januaru do oko 24°С  u avgustu, što znači da optimalne mogućnosti za kupanje u morskoj vodi iznose oko 6 mjeseci, tj. od maja do oktobra;

       Slanoća (salinitet) vode je najveća na morskoj površini, a najmanja uz samu obalu, pogotovo u bІizini ušća Bojane i zaliva Porto-Milene, zavi- sno od godišnjeg doba. Najveća je u februaru 38,5%, a najmanja u aprilu 37,8%. Tokom ljeta svoj mäksimum dostiže u septembru;

  Voda mora je tamnoplave boje, a najveća providnost je ljeti do 38 m, godišnji prosjek oko 30 m. Na pučini ispred Ulcinja izmjerena je najveća providnost vode Jadranskog mora — 56 m;

       Najveće talase na obalnom moru Ulcinjskog primorja izazivaju bura, jugo, maestral i garbinada. Najčešći su talasi visine od 0,5 m, a najveći do 5 m. Talasi visine iznad 2 m su vrlo rijetki;

       Srednja visina plime, odnosno oseke, je 31 сm. Usljed promjena atmosferskog pritiska dolazi i do spuštanja ili uzdizanja vodene površine oko jedne ili više linija — čvorova. Tako nastaju takozvani nepo- mični talasi, koji se nazivaju seš ili gojola. Voda mora ispred ulcinjske obale kreće se i u vidu vodenih struja. Redovna obalna struja, kao ogranak normalne sredozemne struje, dolazi iz Jonskog mora i teče u sjevernom pravcu uz albansku obalu, a zatim prati konfiguraciju obale i nastavlja uzduž ulcinjske obale Jadrana 20-30 NM od obale;

       Broj dana sa temperaturom vazduha iznad 1 8°С iznosi 194 ili 54% godišnje, što sve karakteriše bІagu i vrlo ugodnu mediteransku klimu;

       Sunčanost ulcinjskog podnebІja je medu najvećom na Mediteranu, sa oko 2700 časova godišnje, ili prosječno preko 7 časova dnevno, što znači da se insolacija sa svojim pozitivnim efektom može koristiti u zdravstvene rekreativne svrhe tokom čitave godine.

Prirodni ljekoviti faktori Ulcinja

Morski pijesak Ulcinj ima oko 17 km plaže sa najfinijim morskim pijeskom izuzetnih osobina. Morsko dno je takode prekriveno ovim pijeskom, a to je upravo ono što nema na drugom mjestu na cijeloj obali Jadranskog i Sredozemnog mora. Pijesak je sivobjeličaste boje, neobično sitan i veoma bist, tako da u njemu nema ni najmanjih pri- mjesa zemlje, mulja, organskih materijala itd. Objašnjenja za ovđ svoj- stva pijeska mogu se neći u činjenici da Ulcinj ima i nezagadenu oko- linu, bez ikakvih industrijskih postrojenja koja bi je zagadivala. Pijesak se nalazi u ogromnim količinama; vjerovatno ga u najvećem dijelu nanose morske struje i talasi, najviše u toku jeseni i zime. On mora imati i veze sa ogromnim nanosima rijeka Bojane i Drima, koje dolaze sa Komova, Prokletija i drugih planina Гulijevaju se u Jadransko more u neposrednoj blizini Ulcinja.

 

Odmor i zdravlje • od davnina turisti rano ujutro pripremaju svoje .~gnijezdo« u pijesku nakon čega se uvuku u njega i prepuste suncu.

Ро hemijskom sastavu ulcinjski pijesak ima oko 30 mineralnih sastojka, od kojih su neki vrlo rijetki (kao rubidijum, cenzijum, stroncijum, sfen, i dr.), a koji su biološki vrlo aktivni. U pogledu radioaktivnosti, utvrdeno je da ulcinjski pijesak sadrži radijuma, urana i torijuma u malim količinama, pa se može reći da je »bІago« radioaktivan, što sve ukupno čini da je vrlo pogodan za primjenu u medicinske svrhe, naročito kod oboljenja organa za kretanje i kičme, reumatizma, diskopatija, išijalgija, kao i stanja nakon povreda ovih organa.

U ovom ljekovitom pijesku odvajkada su bolesnici od raznih oboljenja nalazili sami sebi pravi lijek. Interesantno je posmatrati kako bolesnici sami sebe umotavaju i ukopavaju u vrućem„ suvom pijesku i tu leže često i po nekoliko sati, Ima mnogo nevjerovatnih primjera gdje je 1је- kovito svojstvo ulcinjskog pijeska pokazalo svu svoju veličinu. Treba kazati da se ove procedure često primjenjuju neorganizovano i bez medicinske kontrole i nadzora, što u nekim slučajevima može biti i štetno po druge organe, jer temperatura pijeska u julu i avgustu može da bude preko 60°С. Zbog ovoga savjet ljekara može biti od koristi.

 

Ženska plaža • Priroda је ovom gradu podarila i jedno mjesto namijenjeno isključivo ljepšoj polovini čovječanstva i nije mali broj žena koje su postale majkama pošto su dio odmora provele na ovoj plaži

Sumporne mineral ne vode
o ovoj »čudotvornoj« ljekovitoj vodi, koja izvire pored samog mora, u prekrasnoj stogodišnjoj borovoj šumi, u neposrednoj blizini hotela »Ga- leb« i »Albatros« na Zenskoj (»sumporovitoj«) plaži, još od davnina pri- čајu se divne bajke. Tvrdi se da ova voda blagotvorno utiče naročito na nerotkinje, zato i danas tamo idu žene koje nemaju djece, sunčaju se na toj plaži i kupaju u toj vodi, vjerujući da će im pomoći da postanu majke. Po mineralnom sastavu je vrlo bogata i pripada hloridno-sul- fatno-natrijsko-kalcijumskom tipu sa ukupnom mineralizacijom od 4.495 mg/l.


M
ineral no blato (реloid)

Nalazišta ljekovitog blata prostiru
se oko bazena ulcinjske solane, udaljena oko 1-2 km od obale mora. Naučna ispitivanja ovog blata potvrđuju da je ono po svojim ljekovitim svojstvima jedno od najkvalitetnijih do sada pronađenih i istraživanih na Jadranu, a da ih po količini sulfida nadmašuje. Ono se može primjenjivati u iste svrhe kao i pijesak i mineralna voda, pojedinačno ili u kombinaciji sa njima, čime se dobija novi kvalitet. Obzirom na ovakva svojstva peloida i njegovu blagu radioaktivnost, vrlo uspješno se može primjenjivati i u kozmetičke svrhe.

 

Morska sol

U neprečišćenoj morskoj soli, koja se dobija iz bazena morske solane u Ulcinju imamo »koncentrovano more«, kome dodatkom obične vode možemo i u kućnim uslovima dobiti sve mogućnosti za liječenje koje pruža morska voda. Ovaj vid liječenja i primjene pogodan je naročito za liječenje reumatizma i oboljenja organa za kretanje.

Nakon morske soli ostaju vrlo koncentrovane otopine soli raznih mine- rala i enzima, sličnih vodama Mrtvog mora, koje se takođe mogu vrlo efikasno primijeniti u liječenju mnogih oboljenja, posebno kožnih (naro- čito psorijaze kao najteže).

Zajedno uzevši, prirodni faktori Ulcinja se mogu vrlo korisno upotrijebiti u prevenciji, liječenju i rehabilitaciji mnogih oboljenja i stanja. Negdje oni u potpunosti mogu zamijeniti lijekove, a negdje se uz njih postižu bolji i dugotrajniji rezultati. Ovi prirodni činioci, kojih rijetko gdje ovoliko ima na jednom mjestu, nijesu korisni samo'za oboljele nego i za zdrave, u zdravstvenom turizmu, ali koji su iscrpljeni životom i radom, gdje bi im njihova primjena uz odmor i rekreaciju, kao i određen stepen medicin- skog tretmana vratila vitalne funkcije.

Detal' iz ulcin'ske Solane

Stavite nas na Favorit

 

  Service
Hotel/Ville
Shop's
Kupoprodaja
Zimmer/Sobe/Apartmens
Autokampovi
  Politika i Administracija
Komuna
Gradonacelnik
  KABINET Gradonacelnika

  Institucije
intron ne odgovara ze externe Linkove

www.ulcinj.net ne odgovara za externe Linkove